CENTAR ZA SVE KANCELARIJSKE POTREBE. SVE ZA KANCELARIJU NA JEDNOM MESTU

Opšti uslovi

1. Opšti uslovi

Naše isporuke, usluge i ponude se zasnivaju isključivo na sledećim uslovima, navedenim u ovom dokumentu, a koji je sastavni deo seta poslovnih dokumenata vezanih za prodaju robe. Isti važe i za sve buduće poslovne odnose, čak i onda kada ne budu bili posebno i iznova ugovarani, pošto su se naši klijenti/kupci prijemom naših gore navedenih poslovnih dokumenata upoznali, tj. morali biti upoznati sa sadržajem ovih Opštih uslova isporuka i plaćanja. Kontrapotvrde kupca, kojima se vrši upućivanje na njegove sopstvene uslove poslovanja, se ne prihvataju. Odstupanja od ovih uslova su važeća samo ukoliko ih mi pismenim putem potvrdimo.

2. Ponuda i zaključenje ugovora

Naše online ponude koje vam stignu na email su neobavezujuće, osim ukoliko nije šta drugo izričito navedeno. Zaključnice i dogovori postaju obavezujući tek nakon što mi pismenim putem potvrdimo  porudžbine putem e-maila ili telefonskim pozivom.

3. Uslovi plaćanja

Ukoliko pojedinačnim ugovorima nije postignut dogovor o drugačijem načinu plaćanja, tada važi sledeće : Kupac je dužan da se pridržava roka plaćanja koji je naveden na našim komercijalnim dokumentima (ponuda, potvrda narudžbe, faktura), a koji glase na njegovo ime.

  • Placanje se moze vrsiti avansno
  • Odlozeno sa rokom uplate od 30, 45, 60 dana od dana preuzimanja robe, važi samo za kupce sa kojima postoji Ugovor o kupoprodaji.

Za slučaj prekoračenja ugovorenog roka plaćanja kupac pada u docnju bez predhodne opomene. Kupac pada takođe u docnju kada ne izvrši plaćanje ni nakon prijema opomene, koja se daje nakon dospeća kupoprodajne cene.

Menice se primaju samo kao sredstvo plaćanja, pri čemu nismo odgovorni za njihovo blagovremeno prezentiranje i za podizanje protesta. U slučaju prijema menica zaračunava se njihovo diskontovanje, kao i nastali troškovi; takav prijem se vrši samo uz zadržavanje prava da se u svako doba zahteva plaćanje u gotovini tako što bi se izvršio predhodni povraćaj tih hartija od vrednosti. U slučaju primanja menica se ne odobrava popust.

Imamo pravo da pri prekoračenju rokova dospeća plaćanja odmah zaračunavamo zatezne kamate shodno Zakonu o visini stope zatezne kamate. Za slučaj docnje u plaćanju - sve nenaplaćene fakture, odnosno svi iznosi menica dospevaju odmah na naplatu i utužive su. Kod nepridržavanja uslova plaćanja, ili pri nastanku okolnosti koje su pogodne za umanjenje kreditne sposobnosti kupca, imamo pravo da sva naša potrazivanja - bez obzira na datum dospeća primljenih, ali još uvek nedospelih menica - odmah podnesemo na naplatu. Osim toga, imamo takođe pravo da još uvek neizvršene isporuke realizujemo samo na osnovu avansnog plaćanja, ili uz pružanje garancija. Ukoliko se ne izvrše avansna plaćanja, ili se ne daju garancije ni po isteku datog iz primerenog roka, imamo pravo da odustanemo od ugovora u pogledu sa naše strane neizvršenih obaveza i to uz posledicu da se svi zahtevi kupca vezano za još uvek neizvršene isporuke gase.

4. Rokovi isporuke

Vrsta transporta, transportno sredstvo, transportni put, kao i vrsta i obim potrebnih zaštitnih sredstava, ali i izbor špeditera ili vozara, kao i pakovanje, su u nedostatku drugih dogovora u pojedinačnim slučajevima prepušteni našem izboru. To se vrši prema našoj proceni i pažnji uobičajenoj u domenu saobraćaja, ali uz isključenje svake naše odgovornosti pri tome. Roba se osigurava samo na izričitu želju kupca i to na njegov teret.

5. Reklamacije

Sa predajom robe špediteru ili prevozniku, a najkasnije po napuštanju skladišta, rizik prelazi u svakom slučaju, na kupca osim ako nije postignut drugačiji dogovor. Reklamacije zbog nepotpune, oštećene, manjkave ili pogrešne isporuke moraju nam se odmah i to najkasnije u roku od 8 dana po prijemu robe pismeno saopštiti. U suptrotnom se isporuke imaju smatrati odobrenim.

Timix d.o.o. Beograd, Franje Kluza br.4, 11000 Beograd

Matični broj: 17303988
PIB: 101716884
PDV broj: 131134183
Broj registracije u APR-u: 1-83162-00

Kontakt:

+381 64 8625788
+381 11 6304420
+381 11 6304421
+381 11 3088747
office@timix.co.rs
timix@timix.co.rs

TIMIX d.o.o. Beograd, VELEPRODAJA

Adresa veleprodaje i magacina: Petra Gvojića 11a, Beograd
Šifra delatnosti: 4690 (nespecijalizovana trgovina na veliko)

TIMIX d.o.o. Beograd, OGRANAK TIMIX POSLOVNICA 1 Beograd

Adresa poslovnice i magacina: Petra Gvojića 11a, Beograd
Šifra delatnosti: 4791 (trgovina na malo posredstvom poste ili interneta)

Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.